top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СИМПОЗИУМА “The Clash Of Composites”

    1. Въведение
1.1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Организатора и Участниците, които са част от симпозиума “The Clash Of Composites” ( наричана по -долу за по – кратко „Събитието“). Събитието се организира от “Клиника Станков” ЕООД и ще се проведе присъствено през 2024-та година, освен ако други обстоятелства не наложат промяна в начина на провеждане. Организаторът е носител на всички права, свързани с интелектуалната собственост на графичните материали на сайта като лога, банери, картини и видеа и е носител на авторските права върху цялото текстово съдържание на сайта и генерирано по време на събитието, ако бъде създадено такова, което не е собственост на трети лица по смисъла на Закона за авторските права и сродните му права (ЗАПСП).
1.2. Общите условия се публикуват на следния сайт: https://www.theclashofcomposites.com/ 
1.3. Чрез участието си на симпозиума и при посещението на сайт
а, потребителите приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия, включително и чрез регистрацията си в сайта и/или чрез онлайн записване за участие в събитието в платформите, използвани от Организатора. 
1.4. Целта на настоящите Общи условия е да с
е определи реда и условията за използване на платформата за участие, предложени от издателя и достъпни за всички, както и условията, при които трети лица могат да вземат участие в Събитието.
1.5. Всички взаимоотношения между Организатора и Участниците се основават на тези Общи условия в рамките на приложимото в Република България законодателство. 


    2. Дефиниции при тълкуване и прилагане на Общите условия: 
„Организатор“ –  “Клиника Станков” ЕООД, ЕИК: 205492529; Като Организатор следва да се разбират и всички служители на “Клиника Станков” ЕООД, управителят на Дружеството, както и трети лица, ако изрично са посочени като такива, включително и охранители, обслужващ и помощен организационен персонал.
„Участник“ – всяко физическо/юридическо лице, което е използвало услугите на Организатора чрез попълване на онлайн форма за регистрация, достъпна на уебсайт: https://www.theclashofcomposites.com/ и/или чрез закупуването на билет и плащане на предвидената за това такса. 
“Регистрация” е действие по предоставяне на данни от Участника или трето лице в регистрационния формуляр по електронен път или по друг начин, включително по имейл и телефон, по силата на което “Клиника Станков” ЕООД и участникът сключват договор от разстояние.
„Уебсайт“ – сбор от свързани уеб страници, снимки, видео съдържание, текстове и/или други дигитални ресурси, които са достъпни под общ унифициран адрес в IP базирана мрежа: https://www.theclashofcomposites.com/ , който предоставя на Участниците възможност за получаване на официална информация за Събитието и онлайн регистрация. 
„Събитие“ – симпозиума “The Clash Of Composites” , съгласно описанието във Въведението на настоящите Общи условия;


    3. Влизане в сила на Общите условия 
3.1. Настоящите Общи условия са обвързващи за “The Clash Of Composites” – от една страна, и лицата, които са закупили билет за участие в Събитието – от друга  страна, както и потребителите и посетителите на конференцията и на сайта, които няма да участват в Събитието. Общите условия влизат в сила и са обвързващи за Участника от момента, в който участникът е получил билета за участие. Задълженията на Организатора във връзка с администрирането на Участниците в събитието и неговото провеждане възникват от момента на получено плащане по направената регистрация – според конкретно посочените условия в обявата за събитието. В случай на регистрация от името на юридическо лице, страна по договора е юридическото лице. 
3.2. Със закупуването на билета за участие в събитието, Участникът потвърждава и приема настоящите Общи условия за регистрация и уговорените в тях срокове за провеждане на събитието, както и плащането, предварителна програма, условия за анулиране на регистрации и промяна на програма и участници, ако такива са наложени. Настоящите условия задължават Организатора да осигури заявеното от Участника присъствие на конкретното събитие според предоставените от него чрез регистрационната форма данни за име на участника или на посочените от него лица, дата на събитието и след извършено и получено от нас плащане. Основно задължение на Участника е да заплати такса за събитието в размери и срокове, каквито са указани от Организатора съгласно конкретните пакети и да се съобразява с реда и програмата на събитието. Мястото на Участника на онлайн или присъствено на събитието ще бъде осигурено единствено след потвърждение на заплащане на съответния пакет,  с оглед условията, посочени на уебсайта на събитието. След администриране на заплащане, участниците ще получат генериран уникален код, заедно с инструкции за участие в конференцията, ко
ито ще им дадат достъп до съдържанието на същата и възможност за участие.

 
  4. Извършване на онлайн регистрация и закупуване на билет за достъп до конференцията. Правила за участие в Събитието. Права на участника.
4.1. За да се регистрират и/или запишат за участие в събитието, Участниците трябва да посетят уебсайта и да използват платформата за регистрация, посредством която се регистрират чрез попълване на съответните данни и закупят билет за участие посредством платформата за електронни плащания Stripe или Банков превод.  
4.2. Закупуването на билет се изразява в попълването на данни и чрез заплащането на дължимата за участие такса по електронен канал Stripe или Банков превод, съгласно условията за плащане и при спазване на системата от правила и задължения на компанията, осигуряваща сигурността на плащанията и обработката на личните данни. Организаторът не носи отговорност за посочените лични данни в процеса по верификация на плащането и отношенията, в които влиза съответния участник при използването на платформата и произтичащите от това отношения, като Участникът се съгласява, че Организатора ползва услугите на трето лице – доставчик и няма претенции към Организатора относно парични или друг тип транзакции преди, по време или след регистрацията си в съответната или други подобни платформи.
4.3. След верификация на плащането, Организаторът предоставя билет на участника, който представлява дигитално генериран файл – билет с данни за достъп до залата за провеждане на събитието, посредством посочения имейл адрес от Участника в процеса по регистрация.
4.4. След предоставянето на имейл адрес и заплащане на дължимата такса, лицата следва да получат потвърждаващ имейл за участие, дигитално генериран файл – билет за достъп до конференцията, както и допълнителна информация за събитието и условията, при които трябва да се използва съответния билет.
4.5. Достъпът до залата, на която ще се проведе Събитието, се осъществява чрез регистрация на мястото на Събитието с име и фамилия, чрез които е направена регистрация и предоставяне на дигиталния билет.
4.6. Предоставения билет е конфиденциална информация и участникът следва да използва същия само по отношение на участието си в платформата и същият следва да не бъде отстъпван на трети лица без изричното уведомяване и одобрение от страна на Организатора посредством информационните канали, съгласно настоящите Общи условия и осъществени чрез съответните канали за комуникация.
4.7. Билетът до платформата може да се използва само от участника, на когото е предоставен. 
4.8. Организаторът не носи отговорност, ако предоставеният имейл адрес или каквито и да е било други данни в хода на регистрацията са невалидни и поради тази причина не може да бъде осъществен достъп, въпреки надлежно направено плащане. В случай че потвърждението на регистрацията и/или записването за участие в събитието се забави повече от два работни дни, Участниците следва да уведомят Организатора на следния имейл адрес: theclashofc
omposites@gmail.com
4.9. Организаторът си запазва правото да не обслужва Участници, които са въвели грешни, неверни или недостатъчни данни. Участници, които въвеждат явно и системно неверни данни ще бъдат изтривани от системата и техният достъп може да бъде блокиран.
4.10. Попълвайки онлайн формата за участие и/или осъществявайки онлайн записване за участие в събитието, Участникът декларира, че: 
    •  Като физическо лице е пълнолетен гражданин на Република България или друга държава; 
    • Като юридическо лице е регистриран съобразно законодателството на Република България или друга държава и данните, които предоставя, са истински;
    • Предоставя на Организатора доброволно и свободно информация за себе си, представляваща лични данни по смисъла на ЗЗЛД (име, фамилия, имейл адрес) и дава своето съгласие тези лични данни да бъдат обработвани от Организатора съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, за следните цели: онлайн регистрация/записване за участие в събитието, създаване на обща статистика за събитието, за счетоводни цели при издаване на фактура (само когато Участникът – физическо лице е поискал издаване на фактура), както и за маркетингови цели на Организатора;
    • По време на Събитието, в отношението си към останалите участници ще спазва морала и добрите нрави, възприети в обществото, техническите и организационни правила на Организатора за провеждане на Събитието, както и законите на Република България, като ще се въздържа от всякакви действия, които могат да накърнят правата и достойнството на трети лица.


    5. Права на участника
Участието в Събитието дава следните права на участниците, а именно: 
5.1. Да се запознаят с програмата на Събитието;
5.2. Да задават въпроси по време на Събитието;
5.3. Да се абонират за имейл бюлетин; 
5.4. Да присъстват физически на Събитието; 
5.5. Да оставят препоръки след края на симпозиума; 
5.6. Да видят спонсорите на събитието. При неспазване на морала и добрите нрави за поведение по време на Събитието, Организаторът има право едностранно да прекрати отношенията с Участника по повод участието му в събитието, без от това да произтичат каквито и да е материални отговорности за Организатора. Организаторът си запазва правото по своя преценка да не допусне до Събитието Участник, за който са получени сведения за неуместно поведение спрямо другите участници.


    6. Възможност за абониране за нюзлетър:
6.1. След като участникът декларира, че е запознат/-а и съгласен/-на с условията за абониране за нюзлетър и Политиката за защита на лични данни, предоставя доброволно своите лични данни и дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани от “Клиника Станков” ЕООД, участникът може да потвърди възможността да получава всички актуални новини, свързани със Събитието, както и с други събития и дейности на “Клиника Станков” ЕООД. 
6.2. Участникът има възможност по всяко време да се откажа от получаване на нюзлетър, като използва опцията за отказ, предоставена в края на всеки бюлетин.
6.3. Участникът има възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните мy данни, като изпрати имейл на: theclashofcomposites@gmail.com

 
  7. Такси за участие и начин на плащане 
7.1. Регистрацията и/или записване за участие в събитието се считат за валидни само след закупуване на билет през електронен канал Stripe, или Банков превод:
7.1.1. След извършено плащане по електронен канал Stripe или Банков превод;
7.1.2. След получаване на потвърждаващ имейл с данни за билета и допълнителна информация за събитието.  
7.2. Размерът на таксата за участие за всяко конкретно събитие е предварително посочен на https://www.theclashofcomposites.com/
7.3.  Заплащането на билета се извършва по електронен канал Stripe или Банков превод, съгласно условията за плащане и при спазване на системата от правила и задължения на компанията, осигуряваща сигурността на плащанията и обработката на личните данни. Организаторът не носи отговорност за посочените лични данни в процеса по верификация на плащането и отношенията, в които влиза съответния участник при използването на платформата и произтичащите от това отношения, като Участникът се съгласява, че Организаторът използва услугите на трето лице – доставчик и няма претенции към Организатора относно парични или друг тип транзакции преди, по време или след регистрацията си в съответната или други подобни платформи.
7.4. Обявените такси в регистрационната форма са без включено ДДС. 
7.5. Участникът има право да се откаже от закупения билет в 14-дневен срок, считано от датата на закупуване на билета. В този случай, участникът е задължен да уведоми организатора по електронен път на имейл адрес: https://www.theclashofcomposites.com/. В случай че е спазен 14-дневният срок, Организаторът ще възстанови 100% от заплатената сума на Участника чрез електронния канал Stripe. 

   
8. Защита на личните данни. 
8.1. Организаторът информира Участника, че: 
    • личните данни се събират за посочените в Общи
те условия цели и се обработват законосъобразно и добросъвестно, съобразно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679;
    • личните му данни се съхраняват на хартиен носител и/или електронен носител само за времето, необходимо за постигане на целите, посочени в настоящите Общи условия, а за данните, свързани с издаване на фактури – за времето, съобразно българското законодателство;
    • личните му данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, освен ако това се налага в изпълнение задълженията на Организатора като администратор на лични данни, съгласно българското законодателство;
    • във всеки един момент има право на достъп до личните му данни, включително да поиска тяхното коригиране, заличаване, като и да оттегля даденото от него съгласие за обработката им. 
8.2. Организаторът е длъжен да полага необходимата грижа за защита на информацията на Участника, станала му известна по повод регистрация на Участниците за участие в Събитието, както и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случай на непреодолима сила, случайно събитие или злонамерени действия на трети лица.

8.3. Организаторът си запазва правото да предоставя името и фирмата (без други данни) на всеки участник за изработване на материали, свързани със събитието (подаръци и други). 

   
9. Интелектуална собственост. 
9.1. Всички авторски права и други права в материалите, предоставени за целите на събитието, са собственост на Организатора или на носителите на авторското право. Участниците имат право да използват тези материали само за личнo ползване. Копирането и разпространението на тези материали е възможно само при изрично разрешение от страна на Организатора или носителя на съответните авторски права. 

   
10. Невъзможност за присъствие. Замяна на Участник. 
10.1. При невъзможност за участие, Участникът е длъжен да уведоми Организатора по електронен път на имейл адрес https://www.theclashofcomposites.com/  не по-късно от 14 календарни дни преди датата на събитието. След получаване на имейл, Организаторите ще възстановят на 100% заплатената сума на Участника.
10.2. Валидно направена регистрация и издаден билет може да се използва от трето лице само след изричното уведомяване на Организатора на съответния канал за комуникация и получаване на потвърждение, което може да е придружено и от нов генериран код. Ако отговор не бъде получен до 2 (два) работни дни след информирането на Организатора, то молбата за замяна на участник ще се счита за отхвърлена. 

   
11. Ограничаване на отговорността. 
11.1. Организаторът не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече суми на Участниците:
11.1.2. При възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт, извънредна епидемиологична обстановка и други обстоятелства, произлизащи от независещи от Организатора причини, които възпрепятстват провеждането на Събитието; 
11.1.3. При уведомяване на Организатора извън срока по т.9 от Общите условия. 
11.2. Организаторът не носи отговорност за наранявания, загуби, кражби и/или щети върху лични вещи на Участника, настъпили по време на Събитието, както и за всички вреди – имуществени и неимуществени, които може да претърпи от трети лица, във връзка и по повод участието в събитието.
11.3. В случай на прекратяване на отношенията между Участника и Организатора по различни причини, Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи за Участника или трети лица, настъпили вследствие на прекратяването на регистрацията на участника. 

 
  12. Отлагане или отмяна на събитието. 
Организаторът си запазва правото да отложи или отмени Събитието, като в този случай се ангажира да посочи друга дата, както и условията, при които ще се проведе Събитието в разумен срок. Участниците си запазват правото да информират Организаторът дали желаят да участват в новонасроченото събитие в срок от 7 (седем) дни от датата на получаване на съответното уведомление. В противен случай Организаторът ще счита регистрациите за потвърдени съгласно новите условия. 

   
13. Други условия.
13.1. Общите условия могат да бъдат изменяни по всяко време от Организатора, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им на сайта на Организатора. 
13.2. За случаите, които не са описани в настоящите Общи условия, следва да се прилага действащото законодателство на Република България. 
13.3. Всички условия са валидни и за присъствено провеждане на събитието, като Организаторът си запазва правото да промени условията с оглед рег
истрация на билети и други организационни въпроси в срок до 30 дни преди провеждане на събитието. Настоящите Общи условия са утвърдени от “Клиника Станков” ЕООД, в качеството си на Организатор на Събитието и влизат в сила от 01.11.2023 г.

bottom of page